8/6/09

ACORD ENTRE ESCRIPTORS I EDITORS CATALANS

L’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC) i l’Associació Col·legial d’Escriptors de Catalunya (ACEC) han arribat a un acord amb el Gremi d’Editors de Catalunya per tal de renovar ls actuals models de contracte entre escriptors i editors. Els acords signats entre els dos col·lectius signifiquen un gran pas en la defensa dels drets d’autor i, sobretot, el principi de futures negociacions.
El contracte-marc establert entre els autors i els editors catalans inclou la renovació de tres models de contractes ja existents, el d’edició, el de traducció i el de traducció a preu fet, però amb millores substancials en la seva redacció; i també dos contractes nous: el d’obra col·lectiva i el d’obra d’encàrrec. L’establiment o renovació d’aquests contractes suposa una adequació a la situació actual, ja que els models contractuals havien quedat totalment obsolets.
També s'ha creat una C
omissió Paritària, representada pel gremi d’editors i per les associacions d’escriptors, que s’encarregarà de fer el seguiment d’aquests contractes, actualitzar-los permanentment i resoldre les divergències que puguin sorgir en la seva interpretació.
Entre les millores, cal destacar, entre d’altres, que es tingui en compte la cessió a tercers per part dels editors dels drets d’una obra, amb consentiment dels autors i traductors; l’encàrrec de traduccions; el dret preferent de l’editor per a les modalitats d’edició contractades i el retorn a l’escriptor de les que no siguin explotades efectivament; els drets de l’editor en l’obra d’encàrrec; la incorporació dels canvis que les noves tecnologies imposen; etc.